تنهایی

درد با تو بودن ، درد شیرینی است ، تنهایی

من و یک قلم نیمه جان و یک صفحه سفید

تنهایی را می نویسم...

شاید این قلم ،سکوت تنهایی را بشکند

HADIS

/ 5 نظر / 22 بازدید
ماسح

درد با تو بودن ، درد شیرینی است ، تنهایی! من و یک قلم نیمه جان و یک صفحه ی سفید! و می نویسم... شاید این قلم ،سکوت تنهایی را بشکند زیبا بود

حامد

سلام واقعازیبا بودحدیث خانوم شمانویسنده این؟؟؟؟؟؟

حامد

سلام واقعازیبا بودحدیث خانوم شمانویسنده این؟؟؟؟؟؟

تنهای تلخ

درد را غم بی توبودن نیست این غم ازنای نی چوپان نیست درد هرلحظه درمن مینالد این که ازتومینالد نالان نیست .......

تنهای تلخ

من ویک قلم نیمه جان من وتنهایی شیرین سکوتی شکستنی غمی نگفتنی شاید آنچه مینگارم روزی... بشکندتمام سکوت این تنهایی تلخ را ...