تک درخت ایستاده

Hold fast to dreams,for if dreams die,life is a broken winged bird that can not fly.

(همواره در تکاپو با ارزوها باش چرا که اگر آرزوها بمیرند زندگی همچون پرنده ای بال شکسته است که قادر به پرواز نخواهد بود.)


/ 0 نظر / 5 بازدید