آهای مردم گوشهایتان را بگیرید...

خدایا قدرتی به من عطا کن که فریادبلندی را سر دهم که پژواکش در درک مردم این دیار نباشد

فقط خودت بشنوی و خودت

/ 1 نظر / 25 بازدید
مهدی نژاد

می توان در قاب خیس پنجره چک چک آواز باران را شنید می توان دلتنگی یک ابر را در بلور قطره ها بر شیشه دید می توان لبریز شد از قطره ها مهربان و بی ریا و ساده بود می توان با واژه های تازه تر مثل ابری شعر باران را سرود می توان در زیر باران گام زد لحظه های تازه ای آغاز کرد پاک شد در چشمه های آسمان زیر باران تا خدا پرواز کرد