خانه داری در هتل

  •  
  • همیشه به میهمان لبخند بزنید .هنگام اخم حدود72ماهیچه ازبدن شمابه فعالیت مشغول اند اما هنگام خنده تنها14ماهیچه فعالند.همواره به خاطرداشته باشیدبرای خندیدن پولی نمی پردازید.
  •  همواره به نظرات دیگران احترام بگذاریدچون همیشه سه نظروجودداردنظرشما،نظرمهمان ونظری که صحیح است.
  •   هرچه که بشنویم  =   فراموش می کنیم
  •   هرچه که ببینیم    =   به یادمی آوریم
  • هرچه که انجام دهیم   =   یادمی گیرم
  •  مدیران بایدهرکارمندی رابه عنوان یک شخص خاص درنظربگیرند،نتایج کاری بهتری به دست می آورندتاآنهایی که باکارمندان به عنوان یک گروه رفتارمی کنند.(آلتون مایو)
  •  درآمریکامکان هایی راکه به کارخدمات گردشگری اختصاص می یافت باواژهINNمشخص میکردند واژهINN در زبان انگلیسی به مفهوم کاروانسرا ،مسافرخانه ،میهمان خانه و گاه به معنی منزل به کار برده می شد و همراه با این کلمه و در موارد ی مشابه از عبارت                COFFEE  HOUSE استفاده می گردید.

          کتاب مدیریت خانه داری در هتل (تالیف :علی اقطائی، مهرداد فرشیدی)


/ 0 نظر / 4 بازدید