درسهای مدیریتی

درسهای مدیریت


-         شما می توانید مردم را دوست داشته باشید بدون اینکه آنان را رهبری کنید ، اما نمی توانید آنان را رهبری کنید ، بدون اینکه دوستشان داشته باشید.

     " جان. سی . ول "

-         تفاوت بین مدیر و رهبر : مدیر می گوید : "برو "   رهبر می گوید: "برویم "

    " ای . ام . کلی "

-         معنی نظرخواهی از مشتری این است که هر شکایت یک هدیه است .

-         مهم نیست که در حضور شما چه می گذرد ، بلکه مهم این است که در غیاب   شما در سازمانتان چه می گذرد.....

/ 0 نظر / 3 بازدید