سخت ترین سوال جهان؟

ســـخت تریــن سوال جـــهان!!!

کدام دانش آموز خسته و خواب آلود به نظر میرسد؟

کدامشان دوقلو می باشند؟

چند تا زن در عکس دیده میشود ؟

چند نفرشان خوشحال هستند؟

چند نفرشان ناراحت می باشند؟

/ 0 نظر / 2 بازدید