دیروز را به خاطره سپردم ...

امروز را به خودم میسپارم ...

فردا را به یاد نمیارم ...