برون گرایی - درون گرایی

برو نگرایان: افرادی علاقه مند به توسعه روابط با جامعه ، انسا نها ، اقوام و دوستان هستند و آرامش خود را از این طریق کسب می کنند.

درو نگرایان: افرادی هستند که در تنهایی راحت تر هستند و احساس رضایت بیشتری دارند  این نکته را به یاد داشته باشید که افراد درو نگرا در فروش موفق نخواهند بود.

فرد گرایی-  جمع گرایی

فرهنگها و افرادی که به "من" توجه دارند و فرد را بر جمع مقدم می دانند در اصطلاح فردگرا نامیده می شوند.

آن هایی که به "ما" توجه دارند به عنوان جمع گرا شناخته می شوند.این افراد به صورت گروهی سفر می کنند وهمیشه می خواهند دوستان بیشتری داشته باشند.

ویژگی های فردگرایان و جمع گرایان:

رفتار خرید فردگرایان براساس کلمات است . یعنی براساس کلمه می توانند با فرد گرا ارتباط برقرار کنید زیرا به خوبی به سخنان طرف مقابل گوش می سپارند.

اما زمانی که یک جمع گرا مقابل شما قرار گرفت، کمتر به سخنان شما توجه می کند. آنان براساس شواهد و قرائن خرید می کنند و کسی باید کار را به آنها توصیه کند.

سرعت گویش فردگرایان سریع و نوع رفتار آنها عجول و سریع است در حالی که جمع گرا ، کند، آرام و با طمانینه رفتار می کند . فردگرا تصمیمات خود را سریع و آنی اخذ می کند اما جمع گرایان این طور نیستند و مدت ها طول می کشد تا یک تصمیم اخذ نمایند.

سرعت اعتماد در جمع گرایان سال ها طول می کشد به همین دلیل رشد یک تجارت در ایران طولانی است و تبلیغات کلامی در این زمینه بسیار موثر است.

اعتقاد محوری فرد گرایان براساس "وقت طلاست"، استوار است. اما جمع گرایان معتقدند "وقت برای خرج کردن است."