مرتبط با سرعت پردازش ذهنی هر فرد عنوان می شود که یک ویژگی ذاتی است. در ایران IQ افراد بسیار چشمگیر است.

EQ هوش هیجانی ، مهارت افراد در مدیریت و کنترل هیجانات و قابل تقویت است که در ایران EQ کاربردی تر از IQ  است . IQ  خدادادی است و تا آخر عمر ثابت باقی می ماند اما هوش هیجانی قابل تنظیم و تغییر است و هر چه سن افراد بالاتر می رود ، هوش هیجانی آ نها افزایش می یابد. هوش هیجانی عامل اصلی موفقیت در ایران است که سا لها از آن غافل بود ه ایم.  به عبارت بهتر افرادی که در شرایط مختلف رفتار یکسانی دارند، حالت چهره آنها در زمان عصبانیت، شادی ، ناراحتی و .. تغییر نمی کند، دارای هوش هیجانی بالا هستند ودر جامعه موفق تر هستند.  معمولاً رهبران باید هوش هیجانی بالا داشته باشند در غیر این صورت قادر به تحمل فشارهای مختلف موجود در جامعه نیستند.