• برای اینکه صدای شکستن دلش شنیده نشود با صدای بلند می خندد.
 • آنقدر تنهایی را دوست داشت که از سایه ی خودش هم بیزار بود.
 • برای اینکه عشقش را از قلبش پاک کند قلبش را فرمت کرد.
 • برای اینکه کاسه صبرش لبریز نشود کمی از روی آن برداشت.
 • آن می خواست رک حرف بزند پوستش را کند.
 • اگر باران دریا را قطره قطره به زمین منتقل نکند کره زمین را سیل می برد.
 • آن قدر آرزو به گور بردم که محلی برای جسدم باقی نمانده بود.
 • آسیاب بان پیر شده بود اما کسی سفیدی موهایش را باور نمی کرد.
 • تا قبل از مرگش هیچگاه بزرگ خاندان نبود.
 • برای اثبات شجاعتم ترس را ترساندم.
 • جاده آرزوهایم آنقدر دست انداز دارد که از رسیدن به آرزوهایم پشیمان شدم.
 • با هیچ آهنربایی نتوانستم قدرت دافعه قلبش را به جاذبه تبدیل کنم.
 • از وقتی که احساساتم را فدای عقلم کردم زندگیم پراز علامت سوالاهایی شد که پشتش هیچ سوالی نیست.