خیلی از آدما هر وقت اراده کنن می تونن توسط آدمای دیگه دیده بشن.

ولی اون آدمایی خوشبختن که ارادشون همیشه این باشه که توسط خداشون دیده بشن