آه...آری...این منم...اما چه سود

او که در من بود،دیگر نیست،نیست

می خروشم زیر لب دیوانه وار

او که در من بود،آخر کیست،کیست؟

«شعر از فروغ فرخزاد»

در جواب شعر فروغ سرودم...

او که در من بود با من بیگانه شد

اوبود که مرا به بیراهه کشاند

ای فروغ زیبا دیوانه وار گویم

او که در توست بیگانه است ،بیگانه