خدایا ............در انجماد نگاه های سرد این مردم... دلم برای جهنمت تنگ شده است!