صدای سکوت را شنیده ای ، آیا ؟

صدای نفس های توست که در من جاری ست

مثل یک رودِ نیمه جان،دل صخره ای مرا

می ساید و می ساید

HADIS