رنگ پاشیدم ، به تمام خودم

این تمام رنگی،

رنگ نمی بازد،

تا تو  در دلم،

موج می زنی.

HADIS