اینم از جواب ارشد خخخختعجب

رتبه معمولی ...ناراحتیول

ولی نارحت نیستم...خنده

حداقل میتونم پیام نور یا غیر انتفاعی یا پردیس و مجازی قبول شم ...مژهساکت

خب جواب درست درس نخوندن همینه دیگه ... گریهکلافه

ولی دنیا رو عشقه لبخندخیال باطل

من می دونم ، من میتونم خخخخ هیپنوتیزمنیشخند