تو را من ،دلتنگم

تو را من ،چشم انتظارم

تو را من، بیقرارم

تو را من ، هر لحظه بی تابم ...

HADIS

رها ترین هم که باشی ، دلت گاهی هوس قفس می کند

نه از جنس آهن و نه طلا، جنسی از عشق ،شاید تعهد ،شاید هوس

رهاترین هم که باشی،گاهی دلت هوس مخالفت می کند

رهاترین هم که باشی ،گاهی وسوسه می شوی که وسوسه کنی 

وسوسه های از جنس حوا ...