هر روز ،روز اوست ... 

هر روزی که نبودنش همچون زلزله ای ،مدام دیواره های قلبم را فرو می پاشاند.

هر روزی که نبود آغوش گرمش، هیچ چیزی را به اندازه ی آن برایم رویا نکرده است .

هر روز ، روز توست مادرم ...

حرفهایم با طعم اشک و بغض بهترین هدیه ای است که برایت آورده ام ...

روحت شاد .

HADIS