دیروز گذشت 

همچو گرمیِ دست مادرم، که گذشت

و اما امروز ... 

HADIS