اسیرم و آزاد بودنم آرزوست ...

.

.

.

با کدامین تحمل پا بر زمین نکوبم  ... 

.

.

.

بنگر مرا

آشتی داده ای مرا 

با غم ،هم آغوش ساخته ای مرا

دوری میکنم از تو،اما خیالت ،میگیرد نفس مرا

HADIS