من زنم

با لکه ای سفید در درونم 

در این دنیایِ پر از سیاهی،

دست خدا تو دستامه 

هر جا که هستم اون با منه

...

HADIS