مغزم را شسته ام

از تمام تو

و گذاشته ام کنار

دلم همه ی فرمان ها را صادر می کند 

او می گوید :

دلتنگت است

او می گوید:

بیا

HADIS