صبح را با تمام خواب آلودگی اش ،دوست می دارم

چون فرصتی دیگر است 

برای با هم بودن

 HADIS