عشق را زنجیر کرده ام 

تزئین کرده ام

برای آویز کردنش 

به گردن نازک قلبم

HADIS