در نهان خانه قلبم رد پای تو را مقبره کردم ای دوست

حال مرا دریاب که چو بی تو ،غم را دست به سر کردم ای دوست 

HADIS