شیشه عطر بهار لب دیوار شکست

و هوا پر شده از بوی خدا

خند ه ات از ته دل

روزگارت خوش باد.