من ﻳﻚ ﺩﺧﺘﺮﻡ
ﺧﺎﻟﻘﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻢ ﺳﻮﺭﻩ ﻧﺎﺯﻝ ﻛﺮﺩ!
ﻣﻦ ﻳﻚ ﺩﺧﺘﺮﻡ؛
ﺩﺭ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺭﻭﺯﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻢ ﺛﺒﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ ...
با ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﺍنگیهاﻳﺖ ﻫﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﻧﻤیتواﻧﻰ ﺑﻔﻬﻤﻰ ﺭﻧﮓ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﻳﻚ ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ !
ﻧمیتوانی ﺑﻔﻬﻤﻰ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻻﻙ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﺍ !
گریه ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﺠﺎﻟﺖ ...
ﺩﺭﻙ ﻛﺮﺩﻧﺶ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧﺖ ﻧﻴﺴﺖ !
منم ﻟﻴﻼﻯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺯﻟﻴﺨﺎﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ..
ﻣﻦ ﺩﺧﺘﺮﻡ؛...
چک ﻧﻮﻳﺲ ﻫﻴﭻ ﺍﺣﺴﺎﺳﻰ نمیشوم...
من دخترم دخترانه میخندم...
پس مرا که خندان میبینی برچسب هرزگی برپیشانیم نزن...
دخترم و دخترانه نازمیکنم...
دخترانه حسادت میکنم!...
آری من همان دختریم که عشوه هایم برباد میدهد غرور مردانه ات را..

"نمی دونم کی نوشته ... اما عالی نوشته ... عااااااااااااااااااااااالی"

به افتخار همه دخترای ایران زمینم .