اول یه صبح برفی و سرد براتون می نویسم ...

اینجا به وقت دلتنگی 

همه چیز سرد و یخ زده است 

به جزء

قلب من ...

که با یاد تو ،گرمِ ،گرمِ ،گرم است ...قلب

خیال باطل حالم خوبه ... خیلیییم خوب هست ...لبخند

HADIS