هر روز

رنگ عشق میپاشم

به نقش خیال تو 

بیا و جان بده به خیال های رنگیم

HADIS