کودک درونم را کشته ام

فردی بالغ ،اینجا انتظارت را می کشد...

HADIS