رقص چکاوکها

زیر امواج خورشید

در عمق دل آسمان

مرا قلقلک می دهد

و لبخندی از جنس آرامش 

در وجود خسته ام 

سبز می شود

HADIS