لحظه ای تنهایی در آغوش زمان 

چه آرزوهایی را بدون تو به تصویر کشیدم 

این است ،تقدیر من

که سالها ، بدون تو ،به پایان رسند

HADIS