سال هاست که قهوه ام را ،به تنهایی در تراس کوچک خانه ام می نوشم

قهوه ام تلخ است به تلخی تنهایی ام

اما آرامش ... تنها چاشنی شیرین این قهوه و تنهایی ست ...

HADIS