تو می گویی : سکوت لب نشان فراموشی نیست ...

.

.

.

این منم که می گویم ، از این سکوت می ترسم که صدایش از هزاران فریاد هم بالاتر است،

سهم من از دل تو ، سال ها بیقراریست ...

HADIS