من اینجام تا بنویسم

من اینجام تا نفس بکشم

من اینجام تا زندگی کنم ...

HADIS

:)