حلقه زندگی ام را به گردن آویخته ام

تا به همگان اثبات کنم که بی گناه به دار آویخته شده ام

و برای اجرای حکم منتظرم...

HADIS

حوصله هیچی رو ندارم

چه برسد به  درس خوندن رو ندارم

برام دعا کنید

خیلی دعا کنید