دیر شدن ها را دریاب دوست من

/دیریی نمی پاید که سنگ سردی را در آغوش کشی و در خیالت آغوش گرم مادرانه اش را تداعی کنی/

HADIS