ایستگاه تنهایی ام را دوست دارم

تنها جایی است که صدای خدا را میشود شنید

HADIS