دیریی نمی پاید عشق را به رنگی ببینم که تو نشانم دادی؛ لعنت به من ،انگار جادوی عشق مرا تسخیر کرده

HADIS