در دریای عشق ناخدایی نیست

قلبم محصور موج هایی است که در مهتاب دل تو برپاست.

HADIS