گاهی اوقات آدم های اطرافم آنقدر برایم بزرگ می شوند که خودم را به اندازه یک ارزن هم نمی بینم

HADIS