حالم را پرسیدند، گفتم رو به راهم، اما هیچکس نفهمید رو به کدامین راهم!!!