هم آغوشی با نسیمی که خود را به زور از پنجره باز اتاقم به زیر پتویم کشید مرا مست کرد

انگار بوی تو را با خود داشت

غرق در رویا ام به فریادم برس

HADIS