به نام تنهایی می نویسم

به نام لحظاتی که برای روییدنش به تو نیازی نیست می نویسم

به نام خانه ای که با نبودنت انس گرفته

به نام عشقی که در وجودم مرده است می نویسم

به نام حسی ، از تو که در درونم یخ زده است می نویسم

آری ، برای لحظه ای که به یاد توام می نویسم

HADIS