در دلم غوغایی به پاست

این دل است یا آتشفشان

HADIS