آشیانه ام را در مکانی امن و آرام در قاب دل مردمانی ساخته ام که در وجودشان عشق می جوشد چون هوای با تو بودن رو دارند .

HADIS