همین دیشب بود با صدای بلند گریه کردم

انگار سکوت خانه شکست

گونه هایم خیس خیس

آینه اتاقم خیره خیره مرا تماشا می کرد

جز من و آینه کسی نبود

او به من و من به او گریه می کردیم

HADIS