پیری که گره در ابروان دارد و تسبیحی در دست

گره کور ابروانت را باور کنم یا ذکر بندگیت

HADIS