غرق در آرامشی هستم که حاصل اصطحکاک لحظاتی است که در حضور توام
صدایش در آمد
زمان را می گویم
انگار هیچ ارزشی برایم ندارد
وقتی در حضور توام


HADIS