به یاد کسی که نامش در خاطره هایم حک شده است

کاش بود که نامش را در دفتر مشق روزانه ام حک می کردم

HADIS